Dobrý den,

vítáme Vás na stránkách autoklubu Reitknechtka. Autoklub poskytuje zázemí pro aktivity členů v oblasti automobilismu. Od auto moto sportu, včetně přípravy několika závodních vozů a motocyklů, přes drobné svépomocné opravy osobních aut ve vlastních dílnách, po poskytování chráněného garážování pro své členy.

Provoz kanceláře

Na koho a kdy se obrátit na Reitknechtce?????

Martina Švarcová

Reitknechtka@email.cz

tel.: 261 218 107

Pracovní doba v kanceláři AKR je

Úterý      :   14.00 – 18.00

Středa     :   9.00 – 13.00

Čtvrtek   :   14.00 – 18.00

Zpravodaj 2015

Úvodní slovo předsedy Autoklubu Reitknechtka

Vážení přátelé,

členové autoklubu Reitknechtka máte před sebou klubový zpravodaj, který jako každý rok zpracovávají členové výboru AKR za spolupráce pracovnice kanceláře autoklubu. Jeho součástí je pozvánka na členskou schůzi v lednu 2016 a její program. Ve zpravodaji se referuje – eventuelně připomíná – jaké otázky bylo třeba v průběhu uplynulého roku v naší organizaci řešit a čím se zabývaly jednotlivé odborné sekce. Výbor předpokládá, že členové klubu najdou zájem a čas pro zvážení této problematiky, že srovnají obsah textu se svou zkušeností a připraví se na diskusi, která je důležitým bodem členské schůze. V ní pak přispějí s novými náměty a pokud to uznají za účelné, i kritickými připomínkami, které povedou ke zlepšení. Jistě se shodneme, že na Reitknechtce je co zlepšovat a že je to v našich silách.Právě členská schůze je příležitostí , kde lze podněty k odstranění nedostatků přednést a bezprostředně v kolektivu posoudit. Zvláště vítány budou připomínky doprovázené nabídkou aktivní účastí na realizaci námětu.

Výbor AKR pracoval v roce 2015 ve složení zvoleném na tříleté období na výroční členské schůzi 27.1.2015:

Ing. Ivan Polák, předseda a vedoucí sportovní sekce

Vladimír Anděl, 1.místopředseda a hospodář

Petr Zach, 2.místopředseda a vedoucí stavební sekce

Roman Kulich – jednatel

Jiří Kulísek – vedoucí dílenské sekce

Ing. Vladimír Špička – vedoucí garážní sekce

Petr Farkaš – vedoucí technické sekce

Pavel Bašta – vedoucí brigádnické sekce

Jan Bolina – člen technické sekce

Výbor AKR se scházel pravidelně po 14 dnech v úterý v 17 hodin. Výjimkou byly letní měsíce. Interval schůzí v červenci a srpnu byl měsíční. Schůzi vedl předseda, při jeho výjimečné nepřítomnosti ho zastoupil místopředseda p. Petr Zach. Důsledně se schůzí zúčastňoval předseda revizní komise p. Miloslav Vintera a správkyně objektu pí. M. Horská a ze všech schůzí byl pořizován zápis.

V září byla provedena inventura zařízení, která jsou v majetku klubu. Komise k tomu ustanovená pracovala ve složení ing. I. Polák,

P. Zach, J. Bolina a M. Vintera. Byly vyřazeny předměty dlouhodobě nevyužívané nebo které ztratily funkčnost.

Při změnách držitelů garáží nebo uživatelů garážových míst bylo důsledně dodržováno pravidlo, že nový uživatel před uzavřením smlouvy je pozván na schůzi výboru , kde je seznámen s hlavními povinnostmi garážujících členů a je jeho předpoklad a ochota zapojit se aktivně do činnosti klubu.

Výbor získal určité informace, že v prostoru, ve kterém se nalézá i objekt AKR, se chystají úpravy, které se mohou týkat našeho klubu. Před budovou Městské části v Praze 4 v ulici Antala Staška jsou vývěsní schránky i s informacemi také o problémech tohoto typu.

V. Špička a M. Vintera se zavázali, že budou vývěsky pravidelně sledovat a informovat výbor, pokud se na nich objeví pro nás významná sdělení, na které by AKR měl včas reagovat.

Dlouhodobým problémem je údržba příjezdové cesty i komunikací uvnitř objektu. Nespokojenost se stavem cest je všeobecná, ale ochotu členů na něm něco měnit je mizivá. V roce 2015 byly organizovány 2 sobotní brigády. První 30.května se neuskutečnila pro malou účast, druhé 10.října se zúčastnilo 11 členů. Pro skutečnou nápravu stavu se to ukázalo jako nedostatečné.

V dubnu proplatila Česká pojišťovna způsobenou škodu vichřicí – na účet AKR přišlo 1840,-Kč. V září 2015 byla podepsána nová pojistka s platností od 11.9.2015 do 10.9.2016.

Výbor řešil s uživateli garáží problémy, z nichž některé se vlekly a jejichž aktéři se dostavili k projednání až na opakované pozvání. Zejména šlo o garáž 132, jejíž nová majitelka pí. Olšáková nezajistila nekonfliktní jednání svých spoluuživatelů vůči jiným členům klubu. Spoluuživatel garáže p. Olšák byl poučen o regulích klubu na schůzi výboru 28.7.2015. Neshody s pí. Rymarzcykovou

(G 216) skončily dne 3.11.2015 dohodou, že majitelka opustí autoklub Reitknechtka do konce roku 2015.

Předepsaná revize komínů se uskutečnila dne 8.10.2015, hromosvodů 19.10.2015. Na IX. Výroční konferenci Autoklubu České republiky byl delegován p. Vladimír Špička. Konference se uskutečnila 28.11.2015 v sídle AČR, Praha 1, Opletalova 29.

V minulém Zpravodaji jsme členy našeho klubu informovali , že Autoklub ČR se rokem 2015 stal členskou organizací společnosti GTS Alive s.r.o., což by mělo mít kromě jiného za následek možnost čerpat určité benefity na více než 1700 prodejních místech v ČR. K nim má patřit asi 200 čerpacích stanic. Bylo by prospěšné, kdyby účastníci letošní členské schůze uvedli své praktické zkušenosti

s benefitním programem Alive. Mohou to samozřejmě být jen členové, kteří si po zaplacení členského příspěvku vyzvedli v kanceláři AKR legitimaci, kterou se musí prokázat. K tomu slouží na členské kartě Alive AČR funkce DFC BONUS. Pro maximální využití členské legitimace a bonusového programu včetně asistenčních služeb se doporučuje návštěva webového portálu „členství.autoklub.cz“, kde také naleznete vždy aktuální přehled výhod, které se svou členskou legitimací můžete získat.

Členové klubu, kteří v prosinci navštívili kancelář autoklubu, se v ní setkali s. pí. Martou Fabichovou, která funkci správkyně objektu a účetní už zastávala. Důvodem je náhlé onemocnění správkyně Magdaleny Horské, která se musela podrobit operaci a dosud se nezotavila. Výbor AKR a já osobně vyslovujeme upřímné poděkování paní Fabichové, která se uvolila vypomoci autoklubu ve velmi nepříjemné situaci a pí. Horské přejeme brzké uzdravení bez následků

Ing. Ivan Polák

předseda

Činnost kanceláře

Kancelář vyřizovala během roku veškerou ekonomickou agendu Autoklubu Reitknechtka ( příjmové a výdajové doklady, styk s Českou spořitelnou atd.) Údaje jsou zpracovávány v účetním programu „Pohoda“ a pak archivovány. Zpracovává podklady pro celkové hospodaření Autoklubu Reitknechtka a předává je hospodáři.

Kancelář zpracovává finanční agendu svépomocné dílny a vyřizuje event. zajišťuje vyřízení požadavků členů. Rozsah a odpovědnost správce objektu a účetní je popsán detailně ve směrnici „Náplň práce a odpovědnost za plnění hlavních funkcí členů výboru“. Celoročně je aktualizována vývěsní skříňka u kanceláře.

Kancelář vybírá členský příspěvek od členů, kteří zvolí nebo jsou podle pravidel, popsaných ve stati „Organizační záležitosti“ tento způsob úhrady příspěvku povinni zvolit. Ostatní mohou členský příspěvek poukázat do 31. března 2016 na účet AKR v České spořitelně.

Připravuje podklady pro schůze výboru AKR a zajišťuje napsání zápisů z těchto schůzí. Přebírá došlou poštu a vyhotovuje čistopisy pošty odcházející. Podle pokynů výboru urguje uhrazení členského příspěvku od členů, kteří nedodrží termín splatnosti

( 31.března). Vydává členům, kteří uhradili členský příspěvek členské legitimace AČR.

Pracovní doba v kanceláři AKR je :

Úterý :                 14,00 – 18,00 hod.

Středa : 14,00 – 18,00 hod.

Čtvrtek : 10,00 – 14,00 hod.

Tel.261 218 107, e-mail: reitknechtka @email.cz

Kdyby se  v průběhu roku ukázalo jako nutné nebo účelné tuto pracovní dobu změnit, bude to uveřejněno ve vývěsní skříňce. To je jeden z důvodů, proč doporučujeme tuto skříňku sledovat.

Opakujeme také výzvu, aby člen v případě, že změní adresu nebo telefonní číslo, neopomenul tuto skutečnost sdělit také v kanceláři AKR. Případy, kdy ztrácíme na některé členy kontakt, se bohužel opakují každý rok.

Ing. Ivan Polák

Dílenská sekce

Členové autoklubu mohou i nadále využívat svépomocnou dílnu dle odbornosti každý všední den od 9 hod. do 18 hod., po dohodě s vedoucím dílny p. Kuliskem tel. 602 586 053. Dále mohou členové využívat zdarma nájezdovou rampu pro kontrolu a opravu spodku vozidla.

Výměnu jakýkoliv provozních kapalin lze provádět pouze na dílně. Upotřebené oleje a filtry lze odkládat do příslušných nádob v přístřešku u svépomocné dílny. Pod přístřeškem je k dispozici také vozík na kovový odpad.

Členové mají dále možnost donést staré auto-baterie, které se shromažďují ve svépomocné dílně a posléze je zajištěna jejich ekologická likvidace. V případě potřeby zapůjčíme přívěsný vozík o ložné ploše 1×1 m.

Opravy automobilů – mechanické, klempířské, lakýrnické, elektrikářské práce, příprava a zajištění STK, havarijní servis včetně vyřízení pojistné události.

Zabýváme se též opravami motocyklů Jawa – ČZ včetně jejich renovací.

Vedoucí dílenské sekce

Kulísek Jiří

Garážní sekce

Výbor projednával důsledně  s novými majiteli individuálních garáží převody garáží i s novými držiteli garážových stání jejich povinnosti. Finanční vyrovnání při převodu individuální garáže, která je majetkem dosavadního uživatele, na nového majitele, je věcí těchto stran. Přitom se výbor snaží přesvědčit nového člena, že je i v jeho zájmu zapojit se do života klubu jako aktivní člen, bohužel obvykle s malým výsledkem.

V lednu 2015 při zabezpečování garáží ze zadní strany, byly zjištěny nedostatky u garáží G128,G129 a G4. Uživatelé byli vyrozuměni a zjednána náprava.

Vedoucí garážní sekce

Ing. Vladimír Špička

Technická sekce

V roce 2015 technická sekce odpracovala 53 hod. na opravách a údržbě areálu.

Máme k dispozici kamerový systém, který pohlídá prostory u hlavní brány a prostory kolem hlavních objektů autoklubu, proto asi nebyla ohlášena žádná závada na hlavní bráně, i když víme, že ještě koluje mezi členy několik karet s čipem, o kterých nevíme komu patří a kdo je používá. To se ukáže až se budou platit příspěvky za garáže a stání. V areálu jsme museli posílit osvětlení , aby kamery zaznamenávali i v noci kvalitní obraz. Výměnu jsme hradili z klubových peněz a práci brigádnickými hodinami. Jako jednoduchou pracím, ale posléze náročnou se ukázalo odstranění závad po revizi hromosvodů v areálu. A protože revizní technik nám poskytl termín jen do konce roku, byl to úkol prvořadý. Ostatní běžná údržba světel ve stáních a uličkách areálu se provádí vždy když členové nahlásí poruchu, Problém stále přetrvává u pozemku sousedícího se školou. Tam, aby se studenti dostali k zakopnutým balonům vystříhali pletivo a v noci tamtudy chodí zloději. Ale i toto řešíme a snad se to podaří. Na jaře začneme označovat všechny garáže stejně velkými číslicemi, aby označení bylo jednotné a čitelné. A tak jako hlavní úkol přetrvává stále stejný problém a to je údržba příjezdové cesty. S přáním do nového roku 2016 přeje technická sekce vše dobré a spokojenost.

Vedoucí technické sekce

Petr Farkaš

Brigádnická sekce  

Nezbytnou součástí údržby nezastavěných ploch areálu je několikeré sekání trávy ročně. Tuto práci zastává již několik let člen výboru p. Bolina. Jeho předností je, že zvládne kromě sekání i opravu sekačky, neboť dochází k jejímu poškození kontaktem s předměty,kolíky a kameny, které lze snadno přehlédnout v přerostlé trávě.

V září bylo zjištěno, že je třeba opravit 2 pole plotu. Opravu provedl p. Farkaš.

V roce 2015 byly vyhlášeny 2 sobotní brigády, při nichž jako hlavní úkol byly plánována oprava příjezdové cesty. První, která se měla konat 30.května se neuskutečnila pro mizivou účast členů. Druhá proběhla dne 10,.října a členů-pracovníků se zúčastnilo 11.

Pavel Bašta

vedoucí brigádnické sekce

Stavební sekce  

V roce 2015 pokračovaly opravy budov, postup byl zvolen podle naléhavosti. Budova kanceláře a budova velké dílny byly nastříkány fasádní barvou. Byly také provedeny opravy střechy.

Vedoucí stavební sekce

Petr Zach

Reitknechtka – sport   

Jako každoročně tak i v roce 2015 byla sportovní motoristická činnost pestrá a přinesla řadu úspěšných výsledků. Jak všichni víte, máme v našem středu několik skupin členů, kteří aktivně rozvíjejí motoristickou sportovní činnost. V krátkém přehledu vás seznámím s jejich výsledky.

Pravidelně se naše posádky účastní Mistrovství České republiky historických automobilů a mezinárodních soutěží :

Bělobradský,Bašta – BMW 318 is: Historie Vltava Rally –

3. místo MČRHA

  1. místo ve třídě E3

Tipcars Pražský Rallysprint –   41.místo celkově

ADAC CosmoRally Wartburg D 24 – celkově 1. ve třídě

Petrášek, Bašta – OPEL ASKONA B : Rally Bohemia Historie

Celkově 4.místo MČRHA

  1. ve třídě D3

Setkání mistrů Sosnová     3. místo

Petrášek,Pánek  – Tipcars Pražský Rallyesprint    39.místo celkově

Kromě automobilových disciplin se úspěšně zabývají další členové renovací historických motocyklů a účastí na soutěžích veteránů.

Jan Bolina se svým synem obsadili 2. a 4. místo v soutěži Lipenský koláč, 4.místo v mezinárodní soutěži v Mannheimu a 4. místo na známém Tachlovickém trojúhelníku.

Absolvovali také soutěž Alpy 2015.

Bořivoj Klečka, který je také naším členem dosáhl v soutěžích Enduro 4.místo celkově, v Enduro Sprint 3. místo celkově a rovněž v Cross Cantry 3. místo celkově.

Přejeme našim úspěšným reprezentantům mnoho vavřínů a pohárů i v tomto roce.

Ing. Ivan Polák

vedoucí sportovní sekce

Organizační záležitosti

Členské  příspěvky  pro rok 2016  byly schváleny výroční členskou schůzí dne 27.1.2015 v této výši :

Člen, garážující ve vlastní garáži :

1 700,- kč / rok

Člen, garážující v objektech nebo garážích AKR (box):

2 300,- kč / rok

Členský příspěvek negarážujícího člena  :

Negarážující člen do 60-ti let :

220,- kč / rok

Negarážující člen starší 60-ti let :

120,- kč / rok

Kromě toho mají garážující členové brigádnickou povinnost, tzn. odpracovat v průběhu roku 2016 pět hodin na údržbě areálu. Pokud člen tuto povinnost nesplní, musí zaplatit k členskému příspěvku následující rok navíc 400,- kč. Brigádní povinnost se nevztahuje na členy, kteří v roce 2016 dosáhnou věku 65 let a starší. V roce 2016 to budou ročníky 1951 a starší. Máte-li nárok na odpočet náhrady za brigádní hodiny, odpracované v roce 2015, plaťte laskavě v kanceláři, aby bylo možno porovnat naší evidenci s vašimi záznamy. Stejně tak, je-li vaší povinností zaplatit spotřebovaný elektrický proud. Jinak je možné uhradit členské příspěvky podle těchto zásad na účet AKR u České spořitelny a.s.

č.bú. : 60792329/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo garážového boxu nebo jméno držitele vyhrazeného místa. Členský příspěvek je třeba zaplatit do 31. března 2016. Při nezaplacení do uvedeného termínu bude opět účtováno 10% za každý započatý měsíc zpoždění jako penále, tak jak je to stanoveno v čl.2 Smlouvy o užívání vyhrazeného místa.

Ing. Vladimír Špička

Informace o IX. Výroční konferenci Autoklubu ČR

IX výroční konference Autoklubu České republiky se konala dne 28.listopadu 2015 v sídle AČR  Praha 1, Nové Město, Opletalova 1337/29 .Každý klub, registrovaný v AČR, který plní své závazky na činnosti AČR má právo vyslat na konferenci jednoho delegáta  z řad svých členů s hlasovacím právem. AKR toto právo splnil vysláním člena výboru Ing. Vladimíra Špičky.

Na programu konference byly

- zprávy subjektů Autoklubu ČR a hodnocení jejich činnosti

(Federace automobilového sportu, Svazu závodů na okruzích AČR,

Svazu off- road AČR, Svazu závodů do vrchu AČR, Svazu

Kartingu AČR atd.)

  • hlavní cíle automobilového sportu pro sezonu 2016
  • zpráva Federace motocyklového sportu AČR ( silniční závody,

motokros, plochá dráha)

  • hodnocení prací s mládeží a mototuristiky
  • minikárový sport (Karting)

- svaz závodníků veteránů

- asociace caravan klubů

- výsledky hospodaření Autoklubu ČR za uplynulé období

- zásady rozpočtové politiky a předběžný rozpočet pro následující

rok

- návrh činnosti Autoklubu ČR pro následující rok

- zpráva Revizní komise Autoklubu ČR, Národního odvolacího

soudu Autoklubu ČR a Etické komise AČR

- změny stanov AČR navrhované prezidiem

- volby výkonných výborů federací, asociací a svazů,

registrovaných v Autoklubu ČR na další roční období- mezi

nově zvolenými funkcionáři nejsou členové AKR

- diskuse

Obsáhlá pozornost byla věnována oblasti bezpečnosti silničního

provozu. Autoklub ČR je trvale zastoupen v Radě vlády pro bezpečnost silničního provozu. Bohužel není se čím chlubit. Podle

informací Ředitelství dopravní policie Policejního prezidia došlo za tři čtvrtletí 2015 k 67670 dopravním nehodám, při nichž bylo 493 usmrcených a 1946 těžce a 18096 lehce zraněných. Cíl snížit do roku 2020 počet usmrcených v silničním provozu na úroveň průměru evropských zemí je podle dosavadního trendu chimerou.

Pracovní doba v kanceláři AKR je

Út: 14 – 18h

St: 14 – 18h

Čt: 10 – 14h

Nové webové stránky

Vítáme Vás na nových stránkách autoklubu Reitknechtka. Doufáme, že se Vám budou líbit.